NU LÄMNAR VI NATIONALDEMOKRATERNA! ÄVEN VI HAR FÅTT NOG!


 

Under en längre tid har en opposition funnits inom Nationaldemokraterna. Förutom undertecknade har också ND:s partisekreterare Vavra Suk och partistyrelseledamoten Åke Blomdahl deltagit i diskussioner om hur partiordföranden och partiorganisatören Marc Abrahamssons envälde ska kunna ersättas av en bredare ledning. Det har förekommit direkta förhandlingar med Abramsson utan resultat. Vi har varit öppna, ärliga och konstruktiva. Vi har mötts av fördömanden och förtal. Vi har också mötts av mygel och stadgebrott som Abramsson använt för att kunna stoppa oss.

 

Förutom denna oppositionsgrupp finns det ytterligare medlemmar som redan lämnat eller ämnar göra det. Sanna Hill har meddelat att hon avsagt sig alla uppdrag i partiet.


Abramsson har använt metoden att försöka smutskasta oss med olika diagnoser eller förtal inför andra partikamrater. Det är ett stadgebrott att göra så.

För att ytterligare försöka smutskasta oss har han även påstått att vi går utomståendes ärenden och att vi önskar skada eller förgöra ND.

Sanningen är precis tvärtom!  Vår ambition har hela tiden varit att rädda ND. Program, stadgar och politik har vi ingenting emot och vi avser att fortsätta verka som sanna nationaldemokrater för vårt folk och land.

 

Opposition tog form genom att flera kritiska kamrater flätades samman på grund av rörelsens stagnation och tillbakagång. ND var en gång en riksorganisation men under Abramssons numera enväldiga ledning har organisationen minskat till en pappersorganisation utan någon aktivism att tala om. Genom åren har många kompetenta, dugliga och intelligenta människor vuxit fram i ND och efter en tid konsekvent och på olika sätt reducerats och degraderats av Abramsson som sett dessa som ett hot mot hans kontrollbehov och totala maktutövning.

 

Det har, trots många försök från flera håll, varit helt omöjligt att få Abramsson att ta till sig minsta substans av konkret kritik mot hans arbetsmetoder och hans illa dolda människoförakt. Medlemmar har förbrukats på löpande band, en del har knäckts moraliskt och tyvärr passiviserats medan andra börjat med någon ny form av nationell verksamhet.

 

Anledningen till att vi nu lämnar är det faktum att stadgarna satts åt sidan på stockholmsdistriktets årsmöte genom en kupp inför partiets riksårsmöte. Trots mångas begäran om att detta möte borde ogiltigförklaras och göras om har ingenting skett. Kallelsetiden är nu ute och riksårsmötet kommer att hållas på en grund som är uppenbart odemokratisk och stadgevidrig. Stockholmsdistriktet har inte existerat i praktiken och har endast används för att Abramsson skulle kunna tillskansa sig en majoritet av ombud inför partiets riksårsmöte.

 

På det senast genomförda Stockholmsdistriktets årsmöte genomförde alltså Abramsson denna kupp med hjälp av mygel, då flera medlemmar ej blev kallade. En av dem var distriktets nu avgående ordförande. På detta stadgevidriga möte kunde Marc i egenskap av, inte bara partiordförande och partiorganisatör, utan också som enväldig föredragande valberedning, utse tre röstberättigade delegater till Riksårsmötet.

 

Detta bekräftade han även i ett samtal till en partikamrat, "distriktsårsmötet gick jättebra, jag har nu säkrat upp mina delegater inför Riksårsmötet", var Abramssons ord. Detta i god vetskap om att han för första gången sedan han tillträdde som ordförande har en motkandidat till ordförandeposten. Enligt partiets stadgar skall en valberedning presentera nomineringar i samband med kallelse till årsmöte två veckor innan. Så skedde inte heller. Stadgarna är alltså bara ett spel, en teaterkuliss, som Abramsson laborerar med fritt efter eget behag. Vi har försökt att vända Nationaldemokraternas nedåtgående trend, men misslyckats på grund av en destruktiv partidiktatur. Partiet är precis lagom litet för att Abramsson ska kunna behålla makten genom att kontrollera all väsentlig partverksamhet. Partiet har inte varit en riksorganisation de senaste åren. Den folkrörelse som vi en gång föresatte oss att bygga lyser med sin tydliga frånvaro. Kvar blir nu Abramsson med en liten lojal klick betalda assistenter.

 

Nationaldemokraternas värsta fiende är Abramsson själv.

Vi undertecknare av denna utträdesdeklaration förklarar oss fortsätta vara nationaldemokrater enligt de stadgar och det program ND har.  Om Abramssons despotiska envälde upphör och partidemokratin därmed återupprättas är vi beredda att åter söka medlemskap i Nationaldemokraterna.

 

Undertecknade nedan är inte de enda som nu lämnat, eller ämnar göra det, men flertalet av dessa föredrar av olika skäl att inte framträda här.

 

Daniel Spansk, 37 år, lastbilschaufför, medlem i nd sedan 2002, vice partiordförande och ledamot i Nykvarns kommunfullmäktige

 

Heinz Burgmeister, 72 år, pensionär, medlem i nd sedan 2005, ledamot i partistyrelsen ,seniorordförande och ansvarig

utgivare av veckotidningen Nationell Idag (ställer sig bakom detta uttalande och ämnar tills vidare kvarstå som

medlem men avsäger sig alla partiuppdrag.

 

Tomas Andersson, 41 år, elektriker, medlem i nd sedan 2006, ledamot i partistyrelsen

 

Jörgen Kromann, 63 år, pensionerad hamnarbetare, medlem i nd sedan 2002, skribent och debattör

 

Rasmus Gårdebrink, som har varit med i ND sedan 2006, valde att lämna i början av 2011. Han ansåg att ledarskapet hämmade partiets utvecklingen. I stället startade han nätverket Svensk Opposition, med bland annat andra NDare, för att hålla igång verksamheten. Påpekas bör att han har varit öppen för att eventuellt komma tillbaka om ledarskapet skulle förändras.

 

I övrigt kan här nämnas att  partimedlemmen och skribenten för Nationell Idag, Jussi Väli-Tainio, ämnar framföra en omfattande kritik gällande Abramssons metoder på kommande riksårsmöte.


 

 


RSS 2.0